Disclaimer

DISCLAIMER

 

Deze website is eigendom van Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw, afgekort K.A.C Duffel.

Contactgegevens: Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw
Adres maatschappelijk zetel en secretariaat: Waarloossteenweg 89, 2570 Duffel
E-mail: info@duff.be
Website: www.duff.be
Btw-nummer: BTW BE 0428.690.708
RPR: Antwerpen afdeling Mechelen

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan K.A.C Duffel of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard en geldt ter promotie van de club, haar leden en de atletieksport in het algemeen. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijke voor het gebruik en verwerken van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.

K.A.C. Duffel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik of misbruik van de informatie op deze site.

K.A.C. Duffel levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie of kan bepaalde fundamenteel noodzakelijke informatie op of via de website niet beschikbaar zijn. Indien de bezoeker dergelijke onjuistheden of onvolkomenheden zou vaststellen, kan hij/zij de beheerder van de site contacteren. K.A.C. Duffel zal dan de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden.

K.A.C. Duffel streeft naar een optimale werking van haar website maar kan geen sluitende garanties voor deze werking. K.A.C Duffel kan bijgevolg op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van haar website. In die optiek kan K.A.C Duffel dan ook in geen geval tegenover wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van haar of, inzonderheid als gevolg van het gebruik van hyperlinks, van andere websites. Met inbegrip en zonder enige beperking wordt o.a. als schade beschouwd: alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, randapparatuur of andere systemen van de gebruiker.

De website kan dus hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. K.A.C. Duffel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over enige inhoud of andere kenmerken van websites van derden en kan in geen geval hiervoor aansprakelijk gehouden worden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.