HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN

OPRICHTING – BENAMING – DOEL EN DUUR       

ARTIKEL 1

Op 25 februari 1949 werd onze vereniging opgericht en als dusdanig op 7 april 1949 aangesloten bij de KBAB onder nummer 183.
Op 23 december 1983 kreeg ze rechtspersoonlijkheid als vereniging zonder winstoogmerk “Atletiek Club Duffel vzw”, afgekort “DUFF”.
Sedert 7 april 1999 genaamd “Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw”.
Zij staat gekend in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad als vzw met verenigingsnummer 92885 en met BTW-nummer BE0428.690.708 (vanaf 01-11-2014).
De vereniging is gevestigd te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 89. Zij ressorteert dus onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

ARTIKEL 2

De vereniging heeft tot doel :
het bevorderen van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de atletiek in het bijzonder en zulks in de ruimste zin van het woord; het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan en die kunnen bijdragen dit te verwezenlijken.

ARTIKEL 3

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II – BESTUUR

ARTIKEL 4

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan zoals bepaald in de statuten.
De bijeenroeping van de vergaderingen worden bepaald door de statuten.
De vergaderingen hebben hoofdzakelijk maandelijks plaats in het sportcentrum, tenzij de raad anders bepaalt.

ARTIKEL 5

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn onverenigbaar.

ARTIKEL 6

De bevoegdheid van het bestuursorgaan wordt ook bepaald in de statuten.

HOOFDSTUK III – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 7

De algemene vergadering is het opperste gezag van de vzw en haar besluiten verbinden evenzeer de leden die niet of tegenstemmen.

ARTIKEL 8

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen zoals bepaald in de statuten.

ARTIKEL 9

Jaarlijks kunnen bijkomende infovergaderingen gehouden worden waarop de atleten geïnformeerd worden over de werking van de club.
De aankondiging van deze infovergadering wordt bekendgemaakt via een schrijven of een aankondiging op onze website www.duff.be.

HOOFDSTUK IV – BEGIN EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 10

Een persoon kan lid worden van onze vereniging, maar ook dit lidmaatschap beëindigen of beëindigd zien zoals bepaald door de reglementen en de statuten van de VAL en binnen de termijnen voorzien door het Decreet en bij wederzijdse toestemming.

ARTIKEL 11

 1. Men kan verenigingslid worden door een aansluitingskaart, waarvan het model is vastgesteld door het bestuursorgaan van de VAL te ondertekenen.
 2. Ieder persoon die een aansluitingskaart ondertekent verklaart zich vrijwillig aan te sluiten en zich te schikken naar de statuten en het intern reglement van de vereniging, evenals naar de statuten en het intern reglement van de VAL en naar de wedstrijd- en sportreglementen.
 3. Ieder verenigingslid betaalt het jaarlijks lidgeld (zoals bepaald in artikel 7 van de clubstatuten) in de maanden september en oktober. Worden als inactief beschouwd diegenen die hun lidgeld niet betaald hebben op 1 november.
HOOFDSTUK V – WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN

ARTIKEL 12

Het is de verenigingsleden enkel toegelaten onder de naam van Koninklijke Atletiek Club Duffel, afgekort “DUFF”, deel te nemen aan wedstrijden erkend door VAL, KBAB, EAA en IAAF teneinde in orde te zijn met de verzekering.

ARTIKEL 13

Al de deelnemers aan wedstrijden zijn onderworpen aan de bepalingen van dit reglement en aan deze van de wedstrijd- en sportreglementen.

INSCHRIJVING VOOR WEDSTRIJDEN

ARTIKEL 14

 1. Voor de gewone wedstrijden zorgen de atleten zelf voor hun inschrijving (cross, zomermeetings) Voor de Flanders Cup en de Athletics Classic Meetings (B-meetings) dient men meestal online in te schrijven.
 2. Een verenigingslid dat zonder vergunning aan een wedstrijd deelneemt stelt zich bloot aan sancties opgelegd door de VAL.
 3. Voor Beker van Vlaanderen en estafettes zorgt een clubverantwoordelijke voor de inschrijving van de geselecteerde atleten.
 4. Kampioenschappen: voor het merendeel van de kampioenschappen dient vooraf ingeschreven te worden via het clubsecretariaat of door het bestuursorgaan aangestelde persoon. Atleten dienen de richtlijnen hiervoor op te volgen (bv. tijdig inschrijven).
 5. Inschrijvingen voor buitenlandse wedstrijden dienen te gebeuren op de wijze vastgesteld door het bestuursorgaan van DUFF, VAL, KBAB of IAAF.
 6. Eventuele boetes opgelegd door VAL of KBAB wegens afwezigheid op kampioenschapswedstrijden vallen ten laste van de atleet.

DEELNEMING AAN EIGEN INRICHTINGEN

ARTIKEL 15

 1. Onze eigen inrichtingen genieten bescherming en zijn verplichte wedstrijden.
 2. Het is op een dag met eigen inrichting niet toegelaten deel te nemen aan andere wedstrijden behoudens toelating: bv. selectie van de federatie.
 3. Zijn beschermd:
  • Jeugdmeeting voor benjamins, pupillen en miniemen Jan Borremans
  • Runners’ Lab Athletics Classic Meeting Memorial Vertommen-Cuddy (B-meeting)
  • Veldloop Grote Prijzen van Duffel
 4. ​Selecties: atleten kunnen door het selectiecomité geselecteerd worden voor interclubwedstrijden (Beker van Vlaanderen, aflossingen, enz…)

WEDSTRIJDKLEDIJ

ARTIKEL 16

 1. Het is de verenigingsleden verplicht aan wedstrijden deel te nemen in de officiële clubuitrusting: wit singlet met rood-geel-rode horizontale banden (verplicht) en rode broek (gewenst maar wel verplicht bij EK wedstrijden). Indien de vereniging een sponsor heeft is de atleet verplicht de shirtpubliciteit zichtbaar te dragen op alle officiële wedstrijden in België.
 2. De atleten die hieraan niet voldoen, komen niet in aanmerking voor beloningen of eender welke vorm van steun. Uitzondering wordt gemaakt voor de atleten die zijn geselecteerd bij de atletengroep Atletiek Vlaanderen, het crossteam, Provinciale, Vlaamse of Belgische selecties en bij IAAF wedstrijden waar andere regels gelden.
 3. Privésponsoring: een atleet kan privésponsoring op zijn wedstrijdshirt aanbrengen conform de reglementen van de VAL maar deze mag niet strijdig zijn met de belangen van de club en haar shirtsponsor en mits schriftelijke bekendmaking aan het bestuursorgaan.
 4. Bij deelname aan buitenlandse wedstrijden: alleen diegenen die aantreden in de officiële clubuitrusting komen in aanmerking voor eventuele reisonkosten.

TRAININGEN

ARTIKEL 17

 1. De trainingen hebben plaats op het Gemeentelijk Sportcentrum en op de door het bestuursorgaan bepaalde andere plaatsen zoals bepaald in het organigram dat jaarlijks door het bestuursorgaan wordt opgesteld en gepubliceerd.
 2. Kleedkamers in de sporthal en secretariaat (blokhut) staan ter beschikking van de leden die deze met zorg gebruiken. Leden die zich hier niet aan houden kunnen de toegang worden ontzegd.
 3. De atleten houden zich aan de reglementen opgelegd door het bestuursorgaan van het Sportcentrum en aan de gedragscode opgesteld door het bestuursorgaan van onze vereniging (zie bijlage gedragscode).
 4. Worden toegelaten:
  • de leden die hun lidmaatschapsbijdrage betaald hebben, alsook voldaan hebben aan alle administratieve verplichtingen (bv. aanvraag vergunning).
  • atleten die onder leiding trainen van een niet bij onze vereniging aangesloten trainer dienen hiervoor een schriftelijke toelating te hebben van het bestuursorgaan.
  • atleten die op plaatsen trainen waar andere verenigingen thuis horen dienen hiervan enkel kennis te geven aan het bestuursorgaan.

TRAINERS

ARTIKEL 18

Het bestuursorgaan duidt jaarlijks de trainers aan in hun functie.
De trainers ontvangen een reisonkostenvergoeding voor hun prestaties die halfjaarlijks wordt uitbetaald en zullen in de mate van het mogelijke gesteund worden bij het uitoefenen van hun functie: o.a. lidgeld VAT en bijscholingen.
Ook de trainers houden zich aan de voor de leden geldende gedragscode.

ATLETENAFGEVAARDIGDE

ARTIKEL 19

Jaarlijks kan tijdens de algemene vergadering van het bestuursorgaan een atletenafgevaardigde aangeduid worden waarvan de kandidatuur 10 dagen voor deze vergadering schriftelijk werd ingediend. Deze afgevaardigde kan steeds vragen om gehoord te worden op de bijeenkomst van het bestuursorgaan.

HOOFDSTUK VI – OVERTREDINGEN, STRAFFEN EN BELONINGEN

OVERTREDINGEN

ARTIKEL 20

Onder overtredingen worden in dit hoofdstuk verstaan:
In het algemeen:

 • alle handelingen en gedragingen in strijd met de bepalingen van de statuten, het intern reglement en het wedstrijd- en sportreglement.

In het bijzonder:

 • het schaden van de belangen van K.A.C. Duffel, haar leden of de atletiek, hetzij door handelen, nalaten of lijdelijk verzet;
 • het niet voldoen aan financiële verplichtingen zoals o.a.
  • het niet betalen van lidmaatschapsbijdragen of
  • het niet betalen van boetes opgelegd door de VAL.

OPROEP TOT VERSCHIJNING EN SANCTIES

ARTIKEL 21

 1. Het bestuursorgaan heeft het recht leden op te roepen voor het dagelijks bestuur. Deze oproep gebeurt aangetekend binnen de 30 dagen na het aangeklaagde feit. De zaak moet voorkomen binnen de 15 dagen na de oproeping. Wanneer een lid zonder geldige reden of zonder verwittigen niet komt opdagen binnen deze 15 dagen kan het op inactief geplaatst worden. De kennisgeving aan het betrokken lid van de genomen beslissing gebeurt bij aangetekend schrijven en de eventuele sanctie is onmiddellijk van kracht. Minderjarige leden kunnen zich laten bijstaan door één meerderjarige persoon.
 2. Bij een eventuele sanctie kan een lid in beroep gaan, dit ten laatste tien dagen na bekendmaking van de opgelegde sanctie. Poststempel telt. Beroep dient met een aangetekend schrijven te gebeuren aan het bestuursorgaan. Het beroep zal in de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan behandeld worden. De betrokken persoon zal dan persoonlijk of bijgestaan door één meerderjarige persoon zijn kunnen komen verdedigen. Van de beslissing in beroep wordt bij aangetekend schrijven kennis gegeven en de sanctie is van kracht vanaf de vijfde kalenderdag na de kennisgeving, conform de reglementen van de VAL.

BELONINGEN EN PREMIES

ARTIKEL 22

 1. Het bestuursorgaan kan jaarlijks een reeks beloningen en premies toekennen aan verdienstelijke leden en atleten.
 2. Voor het bekomen van de beloningen en premies zal het reglement bekend gemaakt worden bij de aanvang van het betrokken atletiekseizoen.

HOOFDSTUK VII – SLOTBEPALINGEN

NOODBEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 23

 1. In gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet of in geval van tegenstrijdigheden, beslist het bestuursorgaan.
 2. Het bestuursorgaan dient in dit geval aan de eerstvolgende algemene vergadering de nodige wijzigingen of aanvullingen voor te stellen en te laten goedkeuren.

BUITENWERKSTELLING

ARTIKEL 24

 1. Indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken kan het bestuursorgaan één of meer bepalingen tijdelijk buiten werking stellen en vervangen door andere regelingen, onder de volgende voorwaarden:
  • de vervangende regeling kan slechts duren tot de eerstvolgende algemene vergadering;
  • de vervangende regeling mag niet in strijd zijn met de statuten.
 2. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt of de vervangende regeling niet goedkeurt worden de vroegere bepalingen onmiddellijk terug van kracht.

KENNIS VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN

ARTIKEL 25

Ieder verenigingslid is gehouden de statuten, het intern reglement en het wedstrijd- en sportreglement te kennen en na te leven.

ARTIKEL 26

Dit intern reglement werd opgesteld overeenkomstig de statuten van de Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw. Het vult deze laatste aan. Het heeft voor zijn leden dezelfde bindende kracht als de statuten zelf.