LAATST GEWIJZIGD NA DE ALGEMENE VERGADERING VAN  25-07-2019,

NEERGELEGD OP DE GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE MECHELEN OP 27-08-2019

EN BEKENDGEMAAKT IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD OP 05-09-2019.

Benaming (voluit): Koninklijke Atletiek Club Duffel

Benaming (verkort): K.A.C. Duffel

Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel: Waarloossteenweg 89 te 2570 Duffel

Titel 1   Naam – Zetel – Doel – Duur

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam “Koninklijke Atletiek Club Duffel”. Deze naam moet steeds door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW” worden voorafgegaan of gevolgd.
De vereniging behoudt zich het recht om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming “K.A.C. Duffel vzw” te gebruiken.

ARTIKEL 2

De vereniging is gevestigd te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 89. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de bevoegde rechtbank van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

ARTIKEL 3

De vereniging stelt zich tot doel: het bevorderen van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de atletiek in het bijzonder en zulks in de ruimste zin van het woord.
De vereniging tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel onder meer te bereiken door:

 1. het inrichten van sportontmoetingen;
 2. het huren en verhuren van gelijk welke roerende en onroerende goederen, het aanleggen en uitbaten van sportvelden;
 3. het uitgeven en uitbaten van tijdschriften en sportpublicaties, het inrichten en uitbaten van spijshuizen en drankgelegenheden.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige vereenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel 2   Leden

ARTIKEL 5

De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. De verder in deze statuten gebruikte niet gespecificeerde termen lid of leden duiden zowel op werkende als op toegetreden leden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden en niet aan de toegetreden leden.

ARTIKEL 6

Als werkend lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijk of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft.
De raad bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid.

ARTIKEL 7

Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum € 500. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de consumptieprijzen.
Basisindex is deze van de maand december 2000. De nieuwe index is deze van de maand december voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.

ARTIKEL 8

De leden van de vereniging zijn verplicht

 1. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
 2. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

ARTIKEL 9

Werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven aan de raad van bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken bij middel van een mondeling of schriftelijk bericht. Het ontslag wordt effectief één maand na dit bericht.
Elk ontslagnemend lid wordt wel verplicht tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage zoals deze voor het jaar van ontslagname door de algemene vergadering werd goedgekeurd.
Ontslagnemende leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Het lidmaatschap van werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door de algemene vergadering bepaalde termijn niet betalen wordt opgeschort na een eerste schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen één maand na de aanmaning.
Werkende leden die hun lidmaatschapsbijdrage dan nog niet hebben betaald worden geacht ontslagnemend te zijn en verliezen al hun rechten als werkend lid.

Titel 3   Raad van bestuur

ARTIKEL 10

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum drie bestuurders. Deze handelen als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

ARTIKEL 11

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Zo door vrijwillig ontslag of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

ARTIKEL 12

 1. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de (oudste aanwezige) ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.
 2. De raad kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (zijnde de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
 3. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan medegedeeld worden per brief, per telegram, per telefax of per e-mail. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
 4. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

ARTIKEL 13

 1. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van onder meer het vervreemden, zelfs om niet, van onroerende of roerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, …
 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de VZW in en buiten rechte eveneens geldig vertegenwoordigd door één of meer bestuurders of zelfs door een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan op ieder moment met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorgaand besluit onder hen moet leveren.
 3. De benoeming van de leden van de raad van bestuur alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door opname van de akten tot benoeming en ambtsbeëindiging in het verenigingsdossier dat ter griffie van de rechtbank van koophandel wordt bijgehouden, alsook door een uittreksel uit voormelde akten, bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt.
 4. De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk reglement. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering.  Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.
Titel 4   Algemene vergadering

ARTIKEL 14

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. Wanneer deze dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevend stemrecht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de (oudste aanwezige) ondervoorzitter of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.
Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 15

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. het wijzigen van de statuten en van het huishoudelijk reglement;
 2. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
 3. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
 6. het bepalen van de lidmaatschapsbijdrage;
 7. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
 8. het uitsluiten van een lid;
 9. de omzetting van een vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en
 10. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

ARTIKEL 16

 1. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum die voor 31 december van dat jaar valt.
 2. Alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij een formeel schrijven uitgenodigd op de algemene vergadering. Deze uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.
 3. De oproeping bevat de agenda, die wordt samengesteld door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat 2/3de van de leden aanwezig zijn.

ARTIKEL 17

 1. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (zijnde de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
 2. In geval van uitsluiting van een lid, wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

ARTIKEL 18

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder en ze worden ingeschreven in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Titel 5   Inzagerecht leden

ARTIKEL 19

Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage is van de werkende leden, die met het oog op de inzage een schriftelijk verzoek richten aan de raad van bestuur, met wie zij een datum en het uur voor de raadpleging van het register, die zal doorgaan op de zetel van de VZW, overeenkomen.

Titel 6   Begrotingen – Rekeningen – Controle

ARTIKEL 20

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het volgende jaar.
 2. De VZW voert een vereenvoudigde boekhouding die tenminste de mutaties in contant geld en op rekening weergeeft.
 3. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissarissen.
 4. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 21

 1. Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de VZW-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
 2. De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.
Titel 7   Ontbinding – Vereffening

ARTIKEL 22

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in de wet.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningvoorwaarden.

ARTIKEL 23

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

ARTIKEL 24

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake.


De raad van bestuur is thans als volgt samengesteld:

 • Verlinden Jan – Hoveniersstraat 31 te 2840 Rumst, geboren te Duffel op 22-02-1960
 • Moons Simonne – Waarloossteenweg 89 te 2570 Duffel, geboren te Duffel op 09-02-1947
 • De Laet Frédéric – Fruithoflaan 77 bus 11 te 2600 Berchem, geboren te Duffel op 03-01-1992
 • De Dobbelaere Jan (ontslagnemend)

De mandaten binnen de raad van bestuur zijn als volgt verdeeld:

 • Voorzitter: Verlinden Jan
 • Secretaris: Moons Simonne
 • Penningmeester: De Laet Frédéric